logo
Izvēlēties periodu
Meklēt kartē
Izvēlne

BIĻEŠU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI Nr. T-TI-20211-LV

Spēkā no 2021. gada 07. jūlija
  1. APDROŠINĀTĀJS, APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS UN APDROŠINĀTAIS
1.1. Apdrošinātājs ir If P&C Insurance AS, turpmāk – If, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 10100168, juridiskā adrese: Lõõtsa 8a, Tallina, 11415, Igaunija, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 40103201449, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010.
1.2. Apdrošinājuma ņēmējs ir SIA “Biļešu serviss”, turpmāk – Biļešu serviss, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 40003493078, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 34a-3a, Rīga, LV-1045.
1.3. Apdrošināšanas līguma puses ir If un Biļešu serviss.
1.4. Apdrošinātais un labuma guvējs ir biļetes turētājs, attiecībā uz kura biļeti ir iegādāta biļešu apdrošināšana. Ja biļetes turētājs nodod biļeti citai personai, šai personai (jaunais Apdrošinātais) tiek automātiski nodota arī biļetes apdrošināšana.
 
  1. APDROŠINĀŠANAS SEGUMA SPĒKĀ ESĪBA
2.1. Apdrošināšanas segumu var pievienot biļetei brīdī, kad tā tiek iegādāta Biļešu servisa tīmekļvietnē. Ja biļetei ir pievienota apdrošināšana, tad apdrošināšanas segums ir spēkā attiecībā uz biļetē norādīto pasākumu, kas notiek Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā, turpmāk – Pasākums.
2.2.  Apdrošināšanas segums sāk darboties biļetes iegādes brīdī un ir spēkā līdz Pasākuma sākuma brīdim.
 
  1. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA
3.1. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, If atlīdzina iegādātās, bet neizmantotās biļetes iegādes vērtību, tostarp biļetes vērtībā iekļauto maksu par papildu pakalpojumiem, izņemot šīs biļetes apdrošināšanas izmaksas.
3.2. Sezonas abonementa vai vairāku biļešu komplekta gadījumā neizmantotās biļetes iegādes vērtība tiek aprēķināta, kopējās izmaksas par sezonas abonementu vai vairāku biļešu komplektu dalot ar tajos paredzēto pasākumu skaitu.
3.3. Apdrošināšanas segums ir ierobežots līdz vienai biļetei uz katru Apdrošināto neatkarīgi no biļešu daudzuma, ko šī persona ir iegādājusies.
 
  1. APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMS
4.1. Apdrošināšanas gadījums ir Apdrošinātā nespēja apmeklēt Pasākumu kāda no turpmāk norādīto iemeslu dēļ:
4.1.1. Apdrošinātā vai tā ģimenes locekļa nāve, ar Apdrošināto vai ar tā bērnu līdz 10 gadu vecumam noticis nelaimes gadījums vai pēkšņa saslimšana;
4.1.2. Apdrošinātā mājoklim Latvijā (mājai, dzīvoklim, iedzīvei) nodarīti bojājumi, kas radušies ne agrāk kā 24 stundas pirms Pasākuma, ja bojājumu izraisītie zaudējumi pārsniedz 2000 EUR, un ja bojājumi radušies ugunsgrēka, sprādziena, vētras, krusas, plūdu, ūdens noplūdes no caurulēm, zādzības, laupīšanas vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā, un ja bojājumu novēršanai neizbēgami nepieciešama Apdrošinātā klātbūtne. Apdrošinātā ģimenes locekļi nav uzskatāmi par trešajām personām;
4.1.3. ar automašīnu, taksometru, autobusu vai citu transportlīdzekli, ar kuru Apdrošinātais devies uz Pasākumu, noticis ceļu satiksmes negadījums.
 
  1. IZŅĒMUMI
5.1. If neatlīdzina zaudējumus, ja:
5.1.1. nav iestājies apdrošināšanas gadījums;
5.1.2. biļete nav izmantota, jo Apdrošinātais to nav izmantojis ar nolūku;
5.1.3. notikuma laikā, kā rezultātā biļete nav izmantota, Apdrošinātais bijis alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;
5.1.4. Apdrošinātais nokavējis Pasākumu ceļu satiksmes sastrēguma dēļ, izņemot šo noteikumu 4.1.3. punktā noteikto gadījumu;
5.1.5. Apdrošinātais sniedzis If nepatiesu informāciju, tostarp iesniedzis viltotu biļeti;
5.1.6. zaudējumus ir atlīdzinājusi cita persona, piemēram, pasākuma organizētājs ir atmaksājis biļetes maksu;
5.1.7. biļete ir izmantota Pasākuma apmeklēšanai;
5.1.8. Apdrošinātajam pirms biļetes iegādes bija zināmi iemesli vai apstākļi, kuru dēļ tas nevarēs apmeklēt Pasākumu;
5.1.9. Pasākums ir atcelts, pārcelts uz vēlāku laiku, vai biļete nav derīga valsts vai pašvaldības vai citu kompetentu institūciju piemērotu ierobežojumu dēļ.
 
  1. RĪCĪBA, IESTĀJOTIES APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMAM
6.1. Par Apdrošināšanas gadījuma iestāšanos ir jāpaziņo Biļešu servisa tīmekļvietnē 30 dienu laikā no Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža, t.i., tā Pasākuma norises brīža, kuru Apdrošinātajam nebija iespējams apmeklēt.
6.2. Paziņojumā ir jānorāda:
6.2.1. apdrošinātā biļete;
6.2.2. slimības vai traumas gadījumā ‑ ārsta izziņa, nāves gadījumā ‑ miršanas apliecība;
6.2.3. ja noticis ceļu satiksmes negadījums ‑ policijas izziņa vai saskaņotais paziņojums, ja nodarīti bojājumi mājoklim ēkas apsaimniekotāja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas vai citas kompetentas iestādes izziņa.
6.3. Pēc If pieprasījuma ir jāiesniedz papildu pierādījumi un paskaidrojumi.
 
  1. STRĪDU RISINĀŠANA, UZRAUDZĪBA UN PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
7.1. No apdrošināšanas līguma izrietošām If un Apdrošinātā līgumiskām attiecībām ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.
7.2. Strīdi attiecībā uz apdrošināšanas līgumu tiek risināti sarunu ceļā. Apdrošinātajam ir tiesības vērsties ar iesniegumu šādās ārpustiesas strīdu izskatīšanas iestādēs:
7.2.1. par Apdrošināšanas sabiedrības lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu to izmaksāt Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā (tīmekļvietnes adrese: www.laa.lv);
7.2.2. par pārējiem patērētāja tiesību pārkāpumiem, par kuriem nav paredzēts iesniegt sūdzību ombudā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (tīmekļvietnes adrese: www.ptac.gov.lv).
7.3. Strīdi, kas netiek atrisināti ārpustiesas izskatīšanas iestādē vai par kuriem netiek panākta vienošanās, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
7.4. Apdrošināšanas tirgus uzraudzību Latvijas Republikā veic Finanšu un Kapitāla tirgus komisija (tīmekļvietnes adrese: www.fktk.lv).
Pēc ievadītās informācijas nekas nav atrasts
Loading...
Atjaunot